Ogólne warunki korzystania z aplikacji iCast Lube EVO

Ogólne zasady i warunki użytkowania iCast Lube EVO App

Oprogramowanie operacyjne iCast Lube EVO App (zwane dalej "Oprogramowaniem") oraz iCast Lube EVO App (zwane dalej "Aplikacją" i wspólnie z Oprogramowaniem zwane dalej "Narzędziami") są własnością spółki Baraldi S.r.l., z siedzibą w Via Lombardia 2/I-2/L, 40024 Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO), Włochy, kod VAT 01504231208 (zwanej dalej "Baraldi").

1. Preambuła

1.1 Za pomocą Narzędzi Baraldi oferuje Użytkownikom (zdefiniowanych poniżej) bezpłatną usługę monitorowania i oceny ich procesu produkcji (zwaną dalej "Usługą"). Korzystanie z Narzędzi jest zastrzeżone dla przedsiębiorców, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, i odbywa się w ramach ich działalności zawodowej (zwanych dalej "Użytkownikami", a indywidualnie "Użytkownikiem") i jest regulowane niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania (zwanymi dalej "Ogólnymi Warunkami Użytkowania").

1.2 Przy pierwszym użyciu Narzędzi i/lub pobraniu Narzędzi i/lub przy odpowiedniej rejestracji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, które w związku z tym będą w pełni wiążące dla stron. Ogólne Warunki Użytkowania są dostępne na stronie internetowej https://www.baraldi.com/ i mogą być jednostronnie modyfikowane przez Baraldi. W przypadku zmiany, Baraldi powiadomi o tym Użytkownika z piętnastodniowym (15) wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik nie zamierza zaakceptować zmian, może zakończyć stosunek związany z korzystaniem z Narzędzi i Serwisu bez ponoszenia odpowiedzialności przez strony.

1.3 Użytkownik oświadcza, że zna i rozumie język, w którym zostały sporządzone niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, a tym samym, że jest w stanie zrozumieć ich treść.

2. Przedmiot i koszt Serwisu. Odpowiedzialność Baraldi.

2.1 Usługa świadczona za pomocą Narzędzi polega na ocenie procesu produkcyjnego Użytkownika oraz określeniu możliwości zoptymalizowania tego procesu poprzez wykorzystanie produktów i/lub usług Baraldi. W szczególności Użytkownik, wprowadzając szereg danych i informacji związanych z własnym cyklem produkcyjnym (zwanych dalej "Danymi Procesowymi"), będzie mógł uzyskać szacunkową ocenę możliwości poprawy jego efektywności, a tym samym odpowiedniego obniżenia kosztów.

2.2 Usługa jest bezpłatna dla Użytkowników.

2.3 Baraldi nie udziela żadnej gwarancji ani w odniesieniu do funkcjonowania Serwisu, ani w odniesieniu do wyników uzyskanych z Narzędzi. W rzeczywistości Usługa świadczona przez Baraldi za pomocą Narzędzi jest świadczona "tak jak jest" bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej ani dorozumianej. Wyniki pochodzące z korzystania z Narzędzi i Serwisu są wynikiem metody analizy i obliczeń opracowanej przez Baraldi na podstawie danych ogólnych i mogą w związku z tym nie uwzględniać szeregu specyficznych cech działalności produkcyjnej Użytkownika; wyniki mogą być zatem niedokładne i obarczone błędami, a Użytkownik jest zobowiązany do ich weryfikacji. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się na własne ryzyko i Baraldi w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu i/lub z wyników osiągniętych za pomocą Narzędzi, ani Baraldi nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli spodziewane oszczędności są mniejsze od rzeczywistych.

3. Pobieranie narzędzi i korzystanie z serwisu

3.1 Narzędzia mogą być używane i/lub pobierane za darmo ze strony internetowej Baraldi pod adresem [do uzupełnienia].

3.2 Przed rozpoczęciem korzystania z Narzędzi, Użytkownik musi zarejestrować się i zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania w całości, podając wymagane dane i informacje. Użytkownik jest zobowiązany do podania dokładnych i prawdziwych danych oraz do należytego stosowania się do odpowiedniej instrukcji. Baraldi nie będzie sprawdzać takich danych i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z błędów i/lub pomyłek tych danych.

3.3 Użytkownik musi przechowywać swoją nazwę użytkownika i hasło w bezpiecznym miejscu i zachować je jako prywatne i poufne. Korzystanie z Serwisu jest zastrzeżone dla Użytkownika, który niezwłocznie powiadomi Baraldi w przypadku nieuprawnionego korzystania z konta przez osoby trzecie lub w przypadku przywłaszczenia i/lub kradzieży danych uwierzytelniających. Z Serwisu należy korzystać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Baraldi i z poszanowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Baraldi z odpowiedzialności i zabezpieczenia przed wszelkimi szkodami, które mogą wyniknąć z niewłaściwego korzystania z Narzędzi.

4. Poufność informacji przekazanych przez Użytkownika

4.1 Dane podane przez Użytkownika w momencie rejestracji, jak również Dane Przetwarzane będą przechowywane i wykorzystywane przez Baraldi i/lub firmy z nią powiązane tylko i wyłącznie w celu realizacji Usługi oraz przetwarzania ofert związanych z produktami i/lub usługami, które mogą być interesujące dla Użytkownika. Baraldi zobowiązuje się do zachowania najwyższej poufności Danych Przetwarzanych wprowadzanych przez Użytkownika w celu korzystania z Serwisu oraz zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie przekazywać osobom trzecim, innym niż spółki powiązane z Baraldi, Danych Przetwarzanych i/lub jakichkolwiek danych związanych z działalnością Użytkownika. Wyniki i rezultaty uzyskane za pomocą Narzędzi będą wykorzystywane przez Baraldi wewnętrznie do własnej działalności (np. do opracowywania nowych produktów i/lub usług) lub do formułowania ofert handlowych dla Użytkownika.

4.2 Dane osobowe przekazywane spółce Baraldi będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej www.baraldi.com.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1 Baraldi jest twórcą i autorem Oprogramowania, Aplikacji i metod obliczeniowych Serwisu. Takie wartości niematerialne i prawne są zatem wyłączną własnością Baraldi i są chronione na mocy Prawa autorskiego i wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie z Serwisu dokonywane jest przez Użytkownika na podstawie bezpłatnej licencji na Narzędzia przyznanej Użytkownikowi wyłącznie w celu korzystania z Serwisu. Użytkownik nie posiada żadnej licencji ani innych praw do znaków rozpoznawczych Baraldi.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie negocjować ani nie używać Narzędzi w całości ani w części w celach komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się również nie modyfikować Narzędzi, nie tworzyć dzieł pochodnych z kodu źródłowego Oprogramowania, nie dekompilować ani nie próbować w żaden sposób odtwarzać Oprogramowania.

6. Modyfikacja lub zakończenie korzystania z Serwisu

6.1 Baraldi zastrzega sobie prawo do modyfikacji Narzędzi i/lub ich funkcjonalności i/lub funkcji Serwisu w dowolnym momencie. Baraldi może również, w dowolnym momencie i według własnego uznania, zaprzestać świadczenia Usługi, a wraz z nią korzystania z Narzędzi.

6.2 Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoje konto, zażądać usunięcia lub zaprzestać korzystania z Usługi oraz zażądać usunięcia Danych Procesu przechowywanych przez Baraldi.

7. Obowiązujące prawo i miejsce jurysdykcji 

7.1 Stosunki związane z Serwisem i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania reguluje prawo włoskie.

7.2 Wszelkie spory wynikające z lub związane z Serwisem, jak również związane z interpretacją i/lub wykonaniem zobowiązań przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w Bolonii, Włochy.