Polityka prywatności

Ogólne informacje

1) Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. "Kodeks ochrony danych osobowych" oraz rozporządzenia UE 2016/679

Baraldi S.r.l., spółka z siedzibą w Via Lombardia n. 2/1/L, 40060 Osteria Grande (BO), kod VAT 01504231208, kod fiskalny 02019880372 ("Baraldi") szanuje prywatność swoich użytkowników ("Użytkownicy") i opracowała niniejszą politykę prywatności jako dowód swojego zaangażowania w traktowanie i ochronę prywatności użytkowników podczas korzystania z usług stron internetowych https://www.baraldi.com/, https://icast.baraldi.com/ e https://icastevo.baraldi.com/ ("Strony internetowe").

Strony mają na celu umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Baraldi w celu uzyskania informacji i/lub ofert produktów lub usług, które mogą go zainteresować. Ponadto, za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik może korzystać z usługi iCast Lube EVO do analizy wydajności procesu produkcyjnego oraz z usługi iCast Lube Analyzer. W tym kontekście dane osobowe są zbierane od Użytkownika, który w związku z tym akceptuje warunki dotyczące ich użytkowania, określone w niniejszych Zasadach ochrony prywatności ("Zasady"). W szczególności niniejsza Polityka dotycząca Danych Osobowych opisuje: (i) rodzaj danych osobowych, które będą gromadzone i cel ich gromadzenia oraz to, komu mogą być one udostępniane; (ii) sposób, w jaki dane osobowe mogą być wykorzystywane i okres czasu, przez jaki będą przechowywane; (iii) rodzaj wyborów i/lub działań, jakie Użytkownicy mogą podejmować w związku z takim wykorzystaniem oraz same dane osobowe, w tym sposób ich aktualizacji. Wszelkie dane osobowe dostarczone lub zebrane w trakcie korzystania z Witryn i/lub w wyniku czynności, które Użytkownik będzie wykonywał w ramach Witryn, będą przetwarzane przez Baraldi, która jest właścicielem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

*

2) Rodzaj gromadzonych danych osobowych i cel ich gromadzenia

Baraldi może gromadzić dane osobowe i inne informacje odnoszące się do Użytkownika. "Dane osobowe" oznaczają informacje, komentarze lub treści (np. miejsce zamieszkania, adres, kontakty, informacje zawodowe itp.) dotyczące konkretnego, określonego lub możliwego do zidentyfikowania podmiotu. Baraldi gromadzi Dane Osobowe przekazywane przez Użytkownika, za jego zgodą. W szczególności, podczas kontaktu za pośrednictwem Portali, Użytkownik wprowadza niektóre Dane Osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, czynność oraz numer telefonu.

Dane Osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Baraldi:

 • 1) za uprzednią zgodą Użytkownika, która jest niezbędna do korzystania z usługi i/lub produktów:
  • a) w celu umożliwienia Użytkownikowi pisania do Baraldi i umożliwienia Baraldi udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, jak również w celu dostarczenia żądanych usług i/lub produktów oraz w celu technicznego, handlowego, operacyjnego i administracyjnego zarządzania stosunkiem pokrewnym;
 • 2) za uprzednią zgodą Użytkownika, która jest niezbędna do otrzymania usługi i/lub produktów, w następujących celach:
  • a) prowadzenia badań i analiz dotyczących wykorzystania, zainteresowania lub poziomu zadowolenia Użytkowników z produktów i/lub usług Baraldi i/lub strony trzeciej;
  • b) komunikować się z Użytkownikami za pomocą poczty, poczty elektronicznej, telefonu i/lub urządzeń przenośnych w odniesieniu do produktów lub usług Baraldi i/lub osób trzecich, które mogą być interesujące dla Użytkowników;
  • c) przesyłać Użytkownikowi treści i/lub materiały reklamowe i/lub promocyjne związane z usługami i/lub produktami, które mogą go zainteresować, w tym związane z udziałem w imprezach handlowych;
  • d) prowadzić badania i statystyki dotyczące zwyczajów Użytkowników.

Takie działania mogą dotyczyć produktów i/lub usług Baraldi, spółek kontrolowanych przez Baraldi i/lub kontrolujących Baraldi, jak również partnerów biznesowych.

3. Strony przyjmujące

W wyżej wymienionych celach Baraldi może przekazywać dane Użytkownika do następujących kategorii podmiotów:

 • policji, siłom zbrojnym i innym podmiotom publicznym, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa i/lub właściwym organom. W takich przypadkach nie jest wymagana zgoda danej osoby na takie przekazywanie danych;
 • spółce dominującej, spółce zależnej i/lub stowarzyszonej, ograniczonej do celów handlowych, administracyjnych i/lub księgowych;
 • spółki wyspecjalizowane w windykacji należności;
 • spółki specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu kampaniami handlowymi lub promocją reklamową;
 • spółki i/lub podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Baraldi.

4. Sposób, w jaki spółka Baraldi wykorzystuje dane osobowe i okres ich przechowywania

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność; przetwarzanie danych może odbywać się za pomocą systemów papierowych, komputerowych i telematycznych, w tym przez Internet. Tylko za zgodą Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane i/lub przekazywane i/lub udostępniane, nawet w krajach spoza UE, osobom trzecim, które nie należą do Baraldi.

Dane osobowe zbierane przez Baraldi są przechowywane przez okres nie przekraczający czasu niezbędnego do celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone zgodnie z przepisami prawa. Ogólnie rzecz biorąc, Dane Osobowe są przechowywane:

 • do piątego roku po wygaśnięciu stosunku w przypadku Danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 2 pkt. 1 powyżej;
 • przez 36 miesięcy od momentu wyrażenia zgody w przypadku Danych osobowych gromadzonych zgodnie z art. 2 pkt 2 powyżej. Po upływie tego okresu Dane Osobowe zostaną usunięte lub nieodwracalnie pozbawione danych osobowych, chyba że Użytkownik ponownie wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.

5. Prawa Użytkownika w odniesieniu do Danych Osobowych

Zgodnie z art. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa - dekretu ustawodawczego nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz Rozporządzenia UE 2016/679, Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz uzyskania ich przekazania w zrozumiałej formie;
 2. prawa do uzyskania informacji: a) źródle danych osobowych; b) celach i metodach przetwarzania; c) logice stosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą środków elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych administratora danych, przetwarzającego dane i wyznaczonego przedstawiciela; e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane i którym dane te mogą być dostępne w jego jakości jako wyznaczony przedstawiciel(e) na terytorium państwa, jako przetwarzający(e) dane lub jako osoba(y) odpowiedzialna(e) za przetwarzanie;
 3. uzyskać: a) aktualizację, korektę lub, w przypadku zainteresowania w takim zakresie, integrację danych osobowych; b) usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne dla celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone; c) udowodnienia, że operacje, o których mowa w lit. a) i b), zostały należycie przekazane, łącznie z odpowiednią treścią, podmiotom, którym dane osobowe zostały przekazane lub przekazane, chyba że takie działanie jest niemożliwe do wykonania lub wymagałoby wyraźnie nieproporcjonalnego wysiłku w porównaniu z prawem, które ma być chronione;
 4. wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu dotyczących go Danych osobowych, nawet jeżeli jest to zgodne z celem ich gromadzenia; b) przetwarzaniu dotyczących go Danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej;
 5. jeżeli warunki są spełnione, ograniczyć przetwarzanie i przenoszenie Danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą być wykonywane przez Użytkownika poprzez kontakt z Baraldi, również za pośrednictwem certyfikowanej poczty elektronicznej tech-service@baraldi.com. Pod tym samym adresem Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat sposobu funkcjonowania polityki prywatności.

6. Zmiany .

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Baraldi zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji rozporządzenia, w części lub w całości, również w celu dostosowania się do zmian w obowiązującym prawie. Baraldi poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub wysyłając e-mail na adres Użytkownika, o takich zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu, a zmiany te będą wiążące od momentu opublikowania ich na Stronie. W związku z tym Baraldi zaprasza swoich Użytkowników do regularnego czytania niniejszej Polityki Prywatności, aby mogli oni być zawsze na bieżąco z gromadzonymi danymi i z ich wykorzystaniem.